برند » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند

تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396

نویسنده:
آرمان کفایی‌نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی
kafaeenesioad@yahoo.com

TMBA چکیده:
با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورتهای بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می‌باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب‌وکاری محسوب می‌شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به‌عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود.
از این رو توجه به وفاداری مشتریان و شناسایی عواملی که منجر به بهبود وفاداری مشتریان می‌شود، امروزه به یک ضرورت اساسی برای شرکتها و سازمانها تبدیل شده است. اگر یک مشتری به این اعتقاد برسد که تفاوت های چشم‌گیری بین برندها وجود دارد و این موضوع به یک بخش مهم اطلاعاتی در تصمیم‌گیری خرید منجر شود اتکا او به تصمیم‌گیری بر مبنا برند افزایش خواهد یافت. در دهه گذشته تحقیقات بازاریابی، مفهوم عشق به برند را بررسی و تایید کرده است و از دیدگاه مصرف‌کننده چنین احساسی ممکن است حتی زمانی که موضوع دوست داشتن یک موقعیت یا یک برند است به وجود آید.
در این مقاله تلاش شده است به بررسی تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان بپردازیم.

کلیدواژه‌ها: برندینگ، تبلیغات، وفاداری مشتریان


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 29 بهمن 1396

نویسنده:
منصوره صادقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
m_sadeghi2701@yahoo.com
 
TMBA چکیده:
در دهه های اخیر، به تدریج بسته بندی های مصرف کننده و کاربرد آن مورد توجه قرار گرفت وامروزه بسته بندی عاملی اساسی برای  فروش محصول است و شرکت های مختلف برای افزایش توان رقابت خود بر آن تمرکز  می کنند . از آنجایی که اولین عاملی که مصرف کنندگان هنگام خرید مشاهده می کنند، بسته بندی محصول است. لذا  عنصر زیربنایی  موفقیت  یک محصول  در بازاربسته بندی است. از طرفی دیگر هم صنایع غذایی یکی از مهم ترین شاخه های صنعت در جهان هستند. مشخصه اصلی این صنعت گوناگونی آن می باشد. محصولات غذایی در مراکز مختلف تولید می شوند. این گستره،  از تولید کنندگان محلی با ویژگی های بومی گرفته تا شرکت های چند ملیتی که در سطح جهان عمل می کنند، را در بر می گیرد. برای ایجاد انگیزه در خریدار، بسته بندی باید قادر باشد توجه مشتری را در قفسه های فروشگاه جلب کند. به همین خاطر طول عمر محصولات و به دنبال آن بسته بندی، کوتاه و کوتاه تر می شود. صنایع غذایی چاره ای ندارند جزاین که به تناوب، ایده های جدیدی را در بسته بندی ها، شرکت های بزرگ را قادر ساخته تا نقش شاخص خود را در بازار دیگر پیدا کنند.لذا این مقاله با پرداختن به ادبیات موضوع که شامل بسته بندی، تصویر ذهنی برند، شکل بسته بندی،رنگ بسته بندی،شخصیت برندو باورها در مورد برند دارد، سعی در شناساندن بهتر این مفاهیم به خوانندگان محترم دارد.

كلمات كليدي: بسته بندی، تصویر ذهنی برند، شکل بسته بندی،رنگ بسته بندی،شخصیت برند،باورها در مورد برند


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 27 دی 1396

نویسنده:
مهدیه شریف نتاج
mahdieh.sharif@gmail.com

TMBA چکیده:
نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن خود را مطرح ساخته اند. در همین زمینه باید بیان نمود که یکی از مهم ترین مباحث در حوزه برندینگ مرتبط با برند شهری بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر بوده است. روش این تحقیق علمی-کاربردی و بررسی روی تحقیقات میدانی و کتابخانه ای می باشد. همچنین با توجه به کیفی بودن این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده و چک لیست بوده است. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل محتوی و همچنین به منظور کد گذاری و تحلیل نقشه جامع از نرم افزار maxqoda استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را وب سایت های اصلی شورای شهر در کشور ایران تشکیل داده اند. در نهایت در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا بر اساس محتوی سایت های مورد بررسی و همچنین میزان بازدید و تکمیل بودن وب سایت ها و سابقه فعالیت 15 وب سایت کلان شهر انتخاب گردید و سپس بر اساس مولفه های ارائه شده در مقاله پایه، تحلیل های مرتبط با هویت برند در حوزه طراحی برند، رفتار و ارتباط برند مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل های صورت گرفته بنظر می رسد این وب سایت ها بدترین عملکرد را در حوزه طراحی برند داشته اند و بهترین عملکرد را می توان در حوزه رفتار برند شهری آنها مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: وب سایت، تحلیل محتوی، maxqoda


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 20 آذر 1396

نویسندگان :

دکتر فرشید مقدم استادیار بازرگانی

زهرا آزادی احمدآبادی

دانشگاه بین المللی قزوین

azadizahra25@yahoo.com

 

TMBA چکیده:

بانک¬ها با چالش¬های فراوانی روبه¬رو شده¬اند که مهمترین آنها، افزایش رقابت، تدوین برنامه و سیاست‌های مناسب برای افزایش تعداد مشتریان و جذب آنهاست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی يك مدل تركيبي مرتبط با تأثير عوامل مختلف بر وفاداري به برند در بازارهای خدماتی مانند بانک تجارت است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده¬ها توصیفی-پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری تصادفی بود و 384 مشتری پرسشنامه توزیع شده را تکمیل کردند. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و محتوایی سنجیده و روایی سازه¬ای مدل نیز بررسی شد که مقدار AVE بیشتر از 5/0 و آلفای کرونباخ بالاتر از7/0 بود. به منظور تحلیل فرضیات مدل و نیز آزمون روابط بین متغیرها از رویکرد مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی ¬بر حداقل مربعات جزئی يا PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که شنیده¬ها بر شواهد برند تأثیر مثبت دارد. شنیده‌ها و ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد. شواهد برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت ندارد ولیکن بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد، شنیده¬ها بر نگرش مشتري تأثیر مثبت ندارد. رضایت مشتری بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد و نهايتاً نگرش مشتری بر وفاداری به برند نیز تأثیر مثبت دارد.

كلمات كليدي: شواهد برند، شنیده¬ها درباره برند، ارزش ویژه برند، رضایت مشتری، نگرش مشتری، وفاداری به برند.

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 15 اسفند 1395

نویسندگان:
علیرضا عقیقی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
robatmeili.r@arpc.ir

چکیده TMBA:
بسیاری از محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند است لذا بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر ترجیح برند توسط خریداران تأثیر دارند، آگاه باشند و بدانند که مصرف کنندگان برای خرید خود با توجه به نام و نشان تجاری خاص، چگونه تصمیم میگیرند. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها تحقیقی پیمایشی–توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اراک تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است که 191 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریسک گریزی مصرف کننده مهمترین عامل بر ترجیح برند  است که از طریق محصولات و اعتبار برند حاصل می شود.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، ترجیح برند، وفاداری به برند


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 12 آبان 1395

نویسندگان:

مهدی قبادنژاد

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی/بازاریابی دانشگاه آزاد اهواز
محمد خزامی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی/بازاریابی دانشگاه آزاد اهواز

 

چکیده TMBA:

طی دو دهه گذشته، عمده‌ترین مطالعات انجام گرفته در رابطه با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان بر پایه دو چهارچوب نظری بوده است که عبارتند از:
1- مدل ارزش ویژه برند آکر
2- مدل ارزش ویژه برند کلر (هوانگ و کای، 2015).


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 خرداد 1395

نویسندگان:
رسول آزادی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی
بهرام یوسفی
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی
حسین عیدی
استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده TMBA:
این تحقیق با روش تحقيق، توصیفی و به شكل ميداني  با هدف بررسی و رتبه بندی برندهای ورزشی معتبر داخلی و خارجی موجود در بازار کشور و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها انجام شده است. دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کشور جامعه آماری این تحقیق هستند و پرسشنامه برای 805 نفر از طریق اینترنت ارسال شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که از 805 نمونه آماری 100/0 از برندهای خارجی استفاده کرده بودند که این رقم برای برندهای ایرانی 66/0 بود. در این بین دو برند آدیداس و نایک به تنهایی 72/0 برندهای خارجی را به خود اختصاص دادند؛ و برند مجید و دایی نیز با 38/0 در رده‌های برتر برندهای ایرانی قرار گرفتند. همچنین در این تحقیق 10 عامل اثر گذار بر خرید پوشاک ورزشی (شهرت برند، قیمت، کیفیت، توصیه دیگران، تجربه قبلی خرید، نیاز مرتبط با محصول آن برند، ظاهر زیبا، تبلیغات و زیاد دیده شدن، حمایت از رویدادها و تیم‌های ورزشی، صداقت و تطابق با وعده‌های داده شده) مشخص گردید. یافته‌ها نشان داد که در این میان کیفیت با 84/0 و ظاهر زیبا با 44/0، شهرت برند با 41/0 و قیمت و تجربه قبلی خرید با 40/0 بيشترين تاثير را در انتخاب برند داشته است. با توجه به یافته‌های تحقیق به تولیدکنندگان کشور پیشنهاد می‌گردد جهت رقابت با برندهای مشهور ورزشی با توجه به محدودیت‌های مالی به ترتیب اولویت بر روی کیفیت، زیبایی و قیمت مناسب محصولاتشان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نمایند.

واژگان کلیدی:  برند، برند ورزشی، انتخاب برند، پوشاک ورزشی، رتبه‌بندی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 17 فروردین 1395

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
از آنجاییکه مطالعات انجام شده توجه خاصی را معطوف این امر می‌نمایند که چگونه مزایای برند کیفیت رابطه را توسعه می‌بخشد، نظیر اعتماد و رضایت، این مطالعه از این رویکرد فراتر رفته و نقشهای واسطه‌ای کیفیت رابطه برند (BRQ) و کیفیت رابطه مشتری (CRQ) در رابطه میان مزایای برند و وفاداری برند در زمینه‌های خدمات فروشگاهی را نشان می‌دهد. 524 پرسشنامه معتبر از پاسخ‌دهندگان در سنین مابین 15 و 24 سال با استفاده از مدل‌بندی تعادل ساختاری، آنالیز گردیدند. بنابراین، این مطالعه موجب هم‌بخشی‌های متعاقب با مطالعات دیگر شده است: (1) اهمیت BRQ و CRQ را بعنوان واسط در رابطه میان مزایای برند و وفاداری به آن را نشان می‌دهد، و بنابراین درک عمیقی از فرایند شکل‌گیری وفاداری برند بدست می‌دهد، بویژه در زمینه‌های خدمات فروشگاهی؛ (2) نقش‌های BRQ و CRQ را در برقراری وفاداری برند در سه چهارچوب تئوریکی شفاف‌سازی می‌سازد؛ و بنابراین اعتبار این تئوری‌ها را از زمینه B-B به B-C بسط می‌دهد (برای مثال، خدمات فروشگاهی).

واژگان کلیدی: مزایای برند، وفاداری برند، کیفیت رابطه برند، کیفیت رابطه مشتری، خدمات فروشگاهی، مدل‌بندی تعادل ساختاری


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 17 فروردین 1395

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این مقاله، توسعه و آزمون تجربی مدلی از التزام برند است. بطور خاص، هدف ارزیابی کردن هم پیشایندها و هم پیامدهای التزام برند، از نقطه‌نظر مدیریت می‌باشد.
معیار قابلیت اطمینان و اعتبار التزام برند برقرار گردید. مدل SEM در شرایط انطباق شاخص سازش، خوب عمل نمود. نتایج نشان دادند که مزایای کارایی برند اصلی (پیامدها) از التزام برند وجود دارد. بعلاوه، و مهم برای مفاهیم عملی، نتایج نشان می‌دهند که منشأ برند یک پیشایند مهم برای التزام برند است.
مطالعه براساس رویکردهای مفهومی قبلی (اساساً مصرف‌کننده) برای التزام برند شکل گرفته است، اما با جلو رفتن بیشتر شواهد تجربی درخصوص طبیعت، پیشایندها و پیامدهای التزام برند فراهم نموده است و بعلاوه، نقطه‌نظر مدیریت را ارائه می‌کند تا نقطه‌نظرات مصرف‌کننده را. ضرورتاً، مطالعه چشم‌انداز جدیدی از عوامل را آشکار می‌سازد که مؤسسات را برای ارتباط دادن، درگیر کردن برندشان با مصرف‌کنندگان تشویق می‌کند. التزام برند یک مفهوم دوجانبه است، که هم نقطه‌نظر مصرف‌کننده و هم نقطه‌نظر مؤسسه را انعکاس می‌دهد.

 

واژگان کلیدی: برندینگ، منشأ برند، التزام برند، کارایی مالی، کارایی برند.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 16 فروردین 1395

نويسندگان:
يوهان انسلموسن
نيكلاس بوندسون
مترجمين:
منصوره صادقي
mehrani63@gmail.com
هرمز مهراني

چكيده TMBA:
براي چندين دهه، مديران بر اساس شاخصهای ذهنی مشتریان به تحليل، برنامه ريزي و اجراي استراتژيهاي بلند مدت برندها پرداختند. به طور کلی، اين شاخصها عبارتند از: رضايت مشتري، تمايل به برند، ترجيح برند و تبلیغ مثبت مشتریان راضی. يكي از اركان اصلي ادبیات مديريت برند، ارتباط فرضي بين داراييهاي برند مبتني بر مشتري كه اغلب شاخصهای ذهنی مشتریان است و عملكرد آينده و بلندمدت بازار مي باشد. با اين حال، تعداد اندكي از مطالعات و بررسيهاي انجام شده به صورت نظام گرایانه نحوه ي ارتباط بین شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد واقعي بازار را مورد بررسي قرار داده اند. مطالعه ي حاضر به بررسي ارتباط بين شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد واقعي بازار مي پردازد. در اين مقاله، ده شاخص ذهنی مشتریان و چهارده شاخص عملكرد بازار در ده گروه در بازار كالاهاي تند مصرف مصرف کننده نهائی كشور سوئد مورد شناسايي و بررسي قرار گرفت. اين مطالعه مبتني بر داده هاي نظرسنجي سال 2007 است كه با داده هاي مربوط به خريد لوازم خانگي سال 2007 وسال2010مقايسه شد.اگرچه شاخص های ذهنی مشتریان ارتباط زيادي با يكديگر دارند، ولي ارتباط آنها با عملكرد بلندمدت برند در بازار متفاوت است. يكي از رويكردهاي دقيق نسبت به پيوند بین عملكرد بازار و شاخصهای ذهنی مشتریان آن است كه هيچ شاخص مشخصی  وجود ندارد كه بتوان به آن اتکا کرد. توصيه ي نويسندگان آن است كه با استفاده از يك چارچوب مبتني بر جريان نقدينگي و با در نظر گرفتن این که از كداميك از سه نوع اصلي عملكرد بازار (افزايشی، پايدار و يا با شتاب رشد نقدینگی) مورد نظر باشد، مي توان از شاخصهای ذهنی مشتریان مختلفي استفاده كرد.
واژگان كليدي: شاخصهای  عملكرد بازار، شاخصهاي عملكرد كليدي، نماگرهای عملكرد كليدي، تحقيقات بازار، شاخصهای ذهنی، ارزش ویژه برند، مدیریت برند


ادامه مقاله

قبلی بعدی