بازاریابی و تبلیغات » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات

تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396

نویسنده:
آرمان کفایی‌نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی
kafaeenesioad@yahoo.com

TMBA چکیده:
امروزه بازاریابی به عنوان یک علم مورد نیاز در فعالیت های اقتصادی شناخته شده است. این دانش در عصر حاضر شکل جدیدی پیدا کرده است و از روش های سنتی به روش های جدید و متناسب با علم روز یعنی بازاریابی اینترنتی گرایش پیدا کرده است. حضور اینترنت و پیشرفت سریع آن به داخل کشورها و عدم توجه به موقعیت های زمانی و مکانی جنبه مثبت بازاریابی اینترنتی را برحسته می کند. البته برخی سو استفاده ها از این نوع بازاریابی گاه موجب می شود جنبه های مثبت این نوع بازاریابی تحت الشعاع جنبه منفی قرار بگیرد و استفاده از آن را مورد تردید قرار دهد.
متاسفانه در کشور ما به علت عدم برخورداری از دانش بازاریابی در حد کافی، گاهی اوقات بی توجهی به اصول اخلاقی در این نوع بازاریابی ، کم تجربگی مدیران شرکت ها و موسسات ، عدم پاسخگویی موسسات به مشکلات بوجود آمده در اثر غلو در تبلیغ توسط بازاریابان ، عدم اعتماد مردم به این نوع بازاریابی ، مسئله اعتبار حقوقی در بازاریابی اینترنتی ، عدم گسترش اینترنت در همه نقاط کشور ، پایین بودن سرعت اینترنت و ... بازاریابی اینترنتی در ایران جایگاه خود را نیافته است و جامعه از جنبه های مثبت آن کمتر بهره مند می شود

کلیدواژه‌ها: بازاریابی اینترنتی، ایران، چالشها


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 10 بهمن 1396

نویسنده:
محمد خسروی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
zghasemi1362@yahoo.com

TMBA چکیده:
شیوه‌ی مناسب در هر دوره آموزشی موجبات اثر بخشی آنرا فراهم می‌نماید .با توجه به برخی ناکامیهای در دستیابی به اهداف در دوره‌های بازاریابی تلاش اصلی محقق در این تحقیق بررسی میزان تأثیرگذاری این دوره ها بر مهارتهای مدیریتی شرکت کنندگان آنها می‌باشد. در واقع سوالی که مطرح م‌ شود این است:
1ـ آیا شیوه های دوره های مجازی بازاریابی تأثیری بر توسعه مهارتهای مدیریتی مشارکت کنندگان دارد؟
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده های مورد نظر پرداخته شده است. سپس آزمون روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. و در نهایت از طریق آزمون میانگین یک جامعه به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان داد که شیوه مورد کاوی موجب توسعه مهارتهای مدیریتی افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی بازاریابی می گردد. اما شیوه سخنرانی موجب توسعه مهارتهای مدیریتی افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی بازاریابی نمی گردد.
واژگان کلیدی: دوره های مجازی، مهارتهای مدیریتی، شیوه موردکاوی، شیوه سخنرانی.
 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 17 دی 1396

نویسندگان :
عماد کوچکی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی -  کارشناس آموزش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
مرکز علمی‌کاربردی برهان نیروی شمال
سیدنقی ابراهیمی دوآبسری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی بین‌الملل
استاد راهنما :علی رفعتی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، مدرس مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال - رشت
alirafati1357@gmail.com

TMBA چکیده:
امروزه در هر سازمانی چه تولیدی و چه خدماتی مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان آن هستند. به نحوی که چنانچه سازمان در جلب رضایت و به خصوص وفاداری آنان موفق شود زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا نموده است. مشتریان رضایتمند برای مدت طولاتی تری در زمره مشتریان سازمان باقی مانده و با بیان کلام مثبت درباره سازمان با سایرین و مشتریان بالقوه موجب افزایش علاقمندی آنان بر استفاده از محصول یا خدمات سازمان خواهند ش . از این حیث پژوهش حاضر با هدف و عنوان بررسی تبیین پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن با تاکید بر خودپنداری (واقعی و اجتماعی) و عشق به برند با بهره‌گیری از مدل ارایه شده توسط  الاین والاس و همکارانش در بین مشتریان دریافت خدمت از پلی کلینیک تخصصی شماره یک مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی رشت به تعداد 384 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع غیر احتمالی در دسترس مي‌باشد. به منظور جمع آوری داده‌ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه با طیف پنج گزینه‎ای لیکرت استفاده شده است. در اين تحقيق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آمار توصیفی و نیز از روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع در ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS، هر متغیر در قالب جداول و شاخص‌های آماری توصیف شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، تعداد 6 فرضیه تایید شده که در بین آنها، ارتباط بین عشق به برند و پذیرش برند با برآورد استاندارد 91/0 و ارتباط بین خودپنداری واقعی بر انجام تبلیغات شفاهی با برآورد استاندارد 79/0 دارای بیشترین شدت ارتباط بوده و کمیت t آنها به ترتیب 09/14 و 49/3 می باشند. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا خود پنداری واقعی و اجتماعی بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن تاثیر گذار است؟ پژوهش حاضر از نگاه هدف، كاربردي است. از نظر چگونگي گردآوري داده‌ها، پژوهشي توصيفي-  پيمايشي است. همچنين از جنبه زماني، مقطعي و از نگاه نوع داده‌ها، پژوهشي كمي است.
واژگان کلیدی: خودپنداری واقعی، خودپنداری اجتماعی ، تبلیغات شفاهی، پذیرش برند.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 25 آذر 1396

نویسنده:
مرتضی ایلات 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین‌الملل
دبیر هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین
مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

TMBA چکیده:
در دنياي رقابتي امروز مشتريان در كانون اصلي توجه شركت ها قرار دارند و رضايت‌مندي آنها عامل اصلي كسب مزيت رقابتي سازمان ها است. لازمه جلب رضايت مشتريان برآورده ساختن كامل نيازهاي آن ها و شناسايي دقيق خواسته‌ها، انتظارات، تمايلات، توانايي ها و محدوديت هاي آن ها در خريد محصولات است. با دستيابي به چنين اطلاعاتي مي‌توان عوامل تأثيرگذار بر رفتار مصرف‌كنندگان را به خوبي تشخيص داد و در اتخاذ تصميمات بازاريابي شركت ها از آن استفاده كرد. بنابراين محصولات شركت ها بايد مطابق با مزاياي مورد انتظار مشتريان باشد. در اين راستا شناخت ابعاد مختلف گرايش خريدار و تعيين ارتباط بين آن ها با عناصر آميخته بازاريابي ضروري است. بنابراين در اين مقاله با مروري بر ادبيات موجود در تئوري‌هاي مديريت، مفهوم آميخته بازاريابي و تحولات آن از آغاز تا كنون به دقت مورد كنكاش قرار گرفته و براساس اين مطالعات آميخته نوين بازاريابي ارائه شد. در ادامه توجه ويژه‌اي به بحث رفتار خريد مصرف‌كننده شده است. در اين بخش ابتدا مدل جامعي از رفتار خريد مصرف‌كننده كه مورد توافق عموم متخصصان بازاريابي است، ارائه شده است. سپس مفهوم گرايش خريدار و ابعاد پنج‌گانه آن به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه مدلي از ارتباط بين گرايش خريدار و بازارياب و در انتها نيز مدل مناسبي براي تعيين ارتباط بين رفتار خريد مصرف‌كننده و هر يك از عناصر آميخته بازاريابي ارائه شده است.
در دنیای رقابتی امروز که شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی برای خود هستند، به کارگیری روش ها ومفاهیم بازاریابی با رویکرد اولویت عناصر آمیخته بازاریابی برای محصولات، می تواند تاثیر چشمگیری در افزایش فروش و موفقیت بیشتر محصول در بازار داشته باشد. هدف اصلی تحقیق پیش رو، اولویت بندی استراتژی های بازاریابی با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد که در راستای این هدف ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با صاحبنظران مربوطه زیر معیارهای مربوط در قالب معیارهای اصلی (قیمت، محصول، ترفیع، توزیع) استخراج گردید.
واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، تصمیم گیری چند معیاره، فازی، mcdm


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 23 آذر 1396

نویسنده:
حسین‌علی سلطانی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
دانشکده اقتصاد ـ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
hoseinalisoltani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در جهان اسلام امروز، مصرف‌گرایی و مصرف به‌واسطه ارزان بودن و در دسترس بودن محصولات و خدمات با تفکیکی گسترده و هدفمند در سطوح مختلف نیازهای مصرف‌کنندگان مسلمان، یک مسئله در حال ظهور است. ارزان بودن و دسترسی‌پذیری وسیع محصولات و خدمات نه‌تنها بر مصرف بلکه بر نحوه مصرف هم تأثیر گذاشته است. مصرف‌کنندگان امروزی مسلمان می‌توانند از بین طیف وسیعی از محصولات و خدمات انتخاب کنند. در این مقاله تحت عنوان «بررسی مطالعه بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده اسلامی» سعی دارد تا مفهوم‌سازی جامع از بازاریابی اسلامی و اصول اساسی رفتار مصرف‌کنندگان آن با در نظر گرفتن دین اسلام فراهم آورد. این بحث بیان می‌دارد که: تحلیل‌های تاریخی و سیاسی بازارها و پدیده‌های بازاری در مناطق مسلمان‌نشین تنها یک جایگزین برای فرایند مقایسه بین غرب و اسلام است. استثناء قرار دادن مصرف‌کنندگان مسلمان باعث افزایش و بدتر شدن سوءتفاهم ازنظر فرهنگی می‌شود.
واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، بازاریابی اسلامی، مسلمانان


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 20 آذر 1396

نویسندگان:
زهرا یاوری
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهائی
مجید محمد شفیعی
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رامینا توکلی‌نیا
فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شیخ بهائی
r_tavakolyniya@yahoo.com

TMBA چکیده:
امروزه اهمیت و ارزش والای تبلیغات در امر بازاریابی و تجارت بر کسی پوشیده نیست. و در این میان، تلویزیون به عنوان رسانه ملی از جایگاه ویژه ای در انتقال پیام به مخاطبان برخوردار است. با توجه به نوپا بودن صنعت تبلیغات در ایران، متاسفانه سازندگان برخی آگهی هائی که در داخل کشور تولید و یا شبیه سازی می گردند، نسبت به مفاهیم علائم غیرکلامی بی توجه بوده و از عناصری استفاده می نمایند که با بافت فرهنگی- اجتماعی این کشور سازگار نمی باشند و لذا اثربخشی لازم را در جذب مخاطب ندارند. 
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرارتباطات غیر کلامی بر شکل گیری نگرش مخاطبان تبلیغات تلویزیونی در بین شهروندان شهر اصفهان است. تلاش شده با در نظر گرفتن هشت مقوله عناصر ارتباطات غیر کلامی، شامل: ظاهر فیزیکی، اشاره های حرکتی، چهره و رفتار چشمی، رفتار آوائی، فضا، لمس کردن، محیط و زمان، میزان اثربخشی آنها از طریق الگوی شش مرحله ای لاویج و استینر مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان شهر اصفهان که آگهی های تلویزیونی را مشاهده می کنند، تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 384 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 32 گویه، به روش خوشه ای و طبقه بندی شده در شهر اصفهان توزیع گشت. جهت بررسی روائی گویه های پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان صنعت تبلیغات بهره گیری شد، و در مرحله مقدماتی یکسری گویه ها حذف گردید. در خصوص سنجش پایائی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، که در سطح نمونه 30 تائی مقدار آن 915/0 و در سطح نمونه 384 تائی، مقدار آن 88/0 به دست آمد و مورد تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس بهره برده شد.
در نهایت نتایج حاکی از آن بود که، عناصر ارتباطات غیر کلامی بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی اثرگذار        می باشند، و در میان آنها، ظاهر فیزیکی بازیگران آگهی، از بیشترین اثرگذاری و ارتباطات لمسی بین بازیگران آگهی، از کمترین اثرگذاری برخوردار هستند.
واژگان کلیدی: ارتباطات غیر کلامی، زبان بدن، نگرش، تبلیغات، سلسله مراتب اثرات لاویج و استینر.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 16 اسفند 1395

The Dark Side of Information and Market Efficiency in E-Market
نویسندگان:
وارون گرومر
ژآژو لیم
راماکریشنا آیاگاری
دانشکده مدیریت، دانشگاه کلمسون، ایالات متحده آمریکا
مترجم:
سلما کشاورزیان
salmak1351@gmail.com
مجله علوم تصمیم، نسخه 37 ، شماره 3 ، آگوست 2006 ، صفحات 297 - 324 .

 

چکیده TMBA :
گوناگونی قیمت منعکس کننده تفاوت در قیمت یک محصول مشابه می باشد. در حالی که در بازار فیزیکی این نوع گوناگونی به دلیل هزینه های جستجوی بالا رایج است، بسیاری از محققین بیان نموده اند که این هزینه های جستجو و گوناگونی قیمت در بازارهای الکترونیکی بسیار کمتر خواهد بود. شواهد تجربی این موضوع را تأیید ننموده اند و محققین جهت توضیح دادن به این گوناگونی به مطالعه هزینه های جستجو، فاکتورهای بازار و فاکتورهای خدمت کیفیت پرداخته اند. مطالعات پیشین به طور گسترده ای فرض نموده اند که در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر بهتر خواهد بود. با در نظر گرفتن سمت تاریک اطلاعات، ما اعتقاد داریم فقط درک اندکی از گوناگونی قیمت مقدور خواهد بود. در این پژوهش، اضافه بار اطلاعاتی و ابهام اطلاعاتی به عنوان دو صفت تاریک اطلاعات، که منجر می شود فروشندگان تصمیمات قیمتی متفاوتی در بازار الکترونیکی اتخاذ نمایند، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. فرضیه مرتبط کننده این صفات به گوناگونی قیمت با تحلیل 161 بازار کالایی مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این فعالیت پژوهشی مسیر جدیدی در مطالعات بازارهای الکترونیکی گشوده و در مورد پیامدهای این یافته ها برای تحقیقات و عملیات بر روی تصمیمات فروشندگان و مشتریان به بحث می پردازد.


واژگان کلیدی: رفتار مشتریان، بازارهای الکترونیکی، ابهام اطلاعاتی، اضافه بار اطلاعاتی، بهره وری بازار، گوناگونی قیمت.

 

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

نویسندگان:
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
mazisalmani@yahoo.com
فاطمه عمادی
مهسا غلامی
الهام صادقیان

چکیده TMBA:
در سالهای اخیر صاحبنظران در حوزههای مختلف علمی نگرانیهای خود را در رابطه با محیط زیست بیان کردهاند که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبودهاند، تا اینکه مفهوم جدیدی تحت عنوان بازاریابی سبز مطرح شد و پژوهشهای زیادی به منظور بررسی تأثیر آن و عناصر مربوط به آن بر کسب و کار انجام شد. بازاریابی سبز یک روند جالبی است که امروزه اکثر کشورها در این زمینه شروع به کار کردهاند. کاتب و هلسن بیان میکنند که بازاریابی سبز برنامههای دولت را تقویت میکند. در این مقاله سعی بر اینست که با مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی سبز آشنا شده و میزان پیشرفت کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهیم.


واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، ترویج و تبلیغ سبز، بازاریابی سبز در ایران، چالشهای بازاریابی سبز


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

نویسندگان:

سعید میر


چکیده TMBA:
امروزه با توجه به جهانی شدن تجارت، دنیاي کسب و کار دچار تغییرات فراوانی شده و استراتژيهاي پیشین بازاریابی، دیگر جوابگوي نیاز بازار و سازمانها نیست. از طرفی، معضلات مربوط به محیط زیست نظیر گرم شدن زمین و آلودگیهاي زیست محیطی به مسأله اي جهان شمول تبدیل شده و افراد را بر آن داشته تا گامهایی جهت حفظ محیط زیست بردارند (چن 2008 ،1 ). در نتیجه نیاز به تولید محصولات اکولوژیکو فعالیتهاي تجاري سبز ضروري گردید و این امر شرکتها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاشها و استراتژيهاي بازاریابی نمود. از طرف دیگر، طی سه دهه گذشته، آگاهی مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست افزایش یافت و مسأله محیط زیست از یک موضوع حاشیه اي تبدیل به یک مسأله اصلی گردید (اسمعیلی و سید کاظم، 1389 ). از این رو سازمانها همگام با نیازهاي افراد، تلاش نمودند تا با برنامه ریزي و اجراي فعالیتهاي حفاظت از محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته هاي مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود.


واژگان کلیدی: بازاریابي سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز، تصویر برند سبز، برند سبز


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 27 دی 1395

نویسندگان:

فاطمه قصاب پور

علی اصغر رشید

aliasghar.rashid@yahoo.com

چکیده TMBA:
در طی چند سال اخیر ظهور فناوری‌های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرآیند های تولید از مواد خام گرفته تا مصرف نهایی داشته باشند.مدیریت زنجیره تامین صرفا با مدیریت مسایل فنی میسر نیست بلکه لازم است  در کنار مسایل فنی به ابعاد انسانی مدیریت زنجیره تامین نیز توجه شود. از سویی مطالعات نشان می دهد که وجود سرمایه اجتماعی در سطح بالا موجب موفقیت سازمان ها می شود. این مقاله تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی را بر یکپارچگی زنجیره تامین مورد بررسی قرار می دهد. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و یکپارچگی زنجیره تامین با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از مدیران 69 شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در شهرستان قم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش پیمایشی جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون خطی چندگانه اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه مولفه سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای و ساختاری) بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر دارد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، یکپارچگی


ادامه مقاله

قبلی بعدی