اثر اعتماد بر قصد پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان شعب بانک ملّت شهر رشت » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتری


تاریخ درج مقاله : 4 دی 1395

اثر اعتماد بر قصد پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان شعب بانک ملّت شهر رشت

نویسندگان:
دکتر محمد طالقانی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه أزاد اسلامی(واحد رشت)
m.taleghani454@yahoo.com

اللهیار داغبندان
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
daghbandan@guilan.ac.ir
سکینه صدر
دانش  آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) مؤسسه آموزش عالی کوشیار
Saeede.sadr@yahoo.com


چکیده TMBA:
امروزه عدم امنیت و اعتماد مهمترین نگرانی کاربران اینترنتی در استفاده از بانکداری الکترونیک است. این تحقیق با هدف سنجش اثر اعتماد در قصد پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان شعب بانک ملت شهر رشت انجام شده است. این تحقیق از نطر هدف کاربردی و از نظرگردآوری داده ها پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملت شهر رشت و با فرمول کوکران 571 نفر در نظر گرفته شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و با طیف 5 گزینه ای لیکرت سنجیده شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده پژوهش در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه، 0.78 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش  مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos نشان می دهند که: اعتماد در بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری بر قصد پذیرش مشتریان دارد. همچنین اعتماد به بانک فیزیکی تأثیر روی  اعتماد به بانکداری اینترنتی ندارد.
واژگان کلیدی: پذیرش بانکداری اینترنتی، اعتماد  به بانک فیزیکی، اعتماد به بانکداری اینترنتی

مقدمه
 دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز و اﻗﺘﺼﺎد  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ  که این ﻣﻮﺿﻮع  به ﻛﺎرﮔﻴﺮي  و اﺗﺨﺎذ روش ﻫﺎ  و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و فعالیت های اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [591.46 کيلوبايت]