بررسی عوامل مؤثر بر خرید و خرید ناگهانی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات فروش


تاریخ درج مقاله : 3 آذر 1395

بررسی عوامل مؤثر بر خرید و خرید ناگهانی

نویسندگان:
محمد مهدی محبی
استاد یار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده TMBA:
خریدها در بازارهای مصرفی در توسعه ی قدرت رقابت پذیری، ارزشی حیاتی دارند. از اینرو، شناخت و بهبود عوامل تسهیل کننده خریدها نقش بسزایی در افزایش سود آوری کسب و کارها دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر خرید و تأثیر این عوامل بر خرید ناگهانی می پردازد، زیراکه خرید ناگهانی، نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می توانند با استفاده از محرکهای مختلف به آن دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خریداران مراجعه کننده به فروشگاهها و پاساژهای لباس و پوشاک مرکز شهر اراک تشکیل می دهند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل قیمت، بالاترین تأثیر را برای خرید ناگهانی دارد.

واژگان کلیدی: تصمیم گیری خرید، خرید ناگهانی، سبک خرید، قصد خرید


مقدمه
قصد و نیت یک عامل مهم در ساختار نگرش است و می تواند رفتار واقعی را پیش بینی نماید. وقتی قصد خرید بیشتر باشد، احتمال خرید نیز زیادتر است، بنابراین قصد خرید، مهمترین عامل پیش بینی برای رفتار خرید است...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [273.37 کيلوبايت]